Thứ Sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2011

Tagged Under:

Thông tin khác liên quan đến đăng ký thuế

By: Michael Racz On: 08:25
 • Share The Gag
 • Thông tin khác liên quan đến đăng ký thuế  
   Ngày 27 tháng 02 năm 2007, Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đã được ban hành. 
  Để thực hiện Thông tư liên tịch này, ngày  25 tháng 9 năm 2007,  Sở Kế họach & Đầu tư – Cục Thuế - Công An Tp. Hồ Chí Minh  đã ban hành Qui chế phối hợp giữa cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấp phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh , bắt đầu thực hiện từ ngày 01/10/2007
  Những nội dung cơ bản của Qui chế này bao gồm : 
  Chương I  
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  
              Điều 1. Phạm vi áp dụng : 
              Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Công an thành phố trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với việc đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh dẫn tới thay đổi nội dung đăng ký thuế hoặc thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo Luật Doanh nghiệp . 
              Tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu được tự lựa chọn áp dụng thủ tục hành chính theo quy định tại Quy chế này hoặc áp dụng các thủ tục hành chính hiện hành về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu . 
              Điều 2. Đối tượng áp dụng : 
              - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố; 
              - Cục thuế thành phố; 
              - Công an thành phố . 
              Điều 3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả : 
              1. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định tại Quy chế này (riêng con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, doanh nghiệp sẽ nhận tại Công an thành phố) . 
              2. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính gồm : 
              - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; 
  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 
  - Giấy giới thiệu người đại diện theo pháp luật nhận dấu (hoặc giấy phép khắc dấu); 
              Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện . 
  Chương II 
  HỒ SƠ, LỆ PHÍ, TRẢ KẾT QUẢ CHO DOANH NGHIỆP   
              Điều 4. Bộ hồ sơ chung : 
              Bộ hồ sơ chung bao gồm các giấy tờ sau : 
              - Các giấy tờ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi nội dung kinh doanh theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh; 
              - Các giấy tờ đăng ký thuế cho doanh nghiệp (trừ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của  Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế; 
              - Các giấy tờ đăng ký khắc dấu (trừ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07/2002/TT-LT ngày 06/5/2002 của Bộ Công an-Ban tổ chức cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;  
              Điều 5. Lệ phí, biên nhận hồ sơ : 
              - Doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký kinh doanh và lệ phí cấp phép khắc dấu theo quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp nộp chi phí khắc con dấu (nếu có)  
              - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trao Giấy biên nhận theo mẫu cho doanh nghiệp. 
              Điều 6. Thời hạn trả kết quả : 
              - Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới : trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 
              - Đối với trường hợp đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh dẫn tới thay đổi nội dung đăng ký thuế, thay đổi mẫu dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện: trong thời hạn tối đa 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 
  Chương III 
  CƠ CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN  
              Điều 7. Nguyên tắc phối hợp : 
              Việc phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện Quy chế này phải đảm bảo nguyên tắc : giảm tối đa thời gian đi lại và chờ đợi của doanh nghiệp; hồ sơ rõ ràng, đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành; Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình và phối hợp đồng bộ, kịp thời theo quy chế này .
               Điều 8. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan : 
              Các bước luân chuyển hồ sơ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các cơ quan liên quan như sau :  
  1 - Giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Công an thành phố : 
              - Tối đa 9 ngày làm việc (đối với đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp) và 6 ngày (đối với đăng ký kinh doanh thay đổi) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chuyển đầy đủ tài liệu về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Tờ khai đăng ký khắc dấu của doanh nghiệp cho Công an thành phố bằng đường giao nhận trực tiếp thông qua đơn vị chuyển phát . 
              - Bộ phận tiếp nhận của Công an thành phố sẽ nhận những hồ sơ trên và chuyển cho bộ phận chuyên trách tác nghiệp theo quy trình nội bộ. Kết quả là sẽ cấp Giấy phép khắc dấu, khắc con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;  
              - Các kết quả này được Công an thành phố lưu giữ và sẽ trả sau khi doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế từ Sở Kế hoạch và Đầu tư (khi đi nhận dấu tại Công an thành phố, doanh nghiệp phải có Giấy giới thiệu nhận dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư) . 
  2 - Giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Cục Thuế thành phố : 
              - Tối đa 9 ngày làm việc (đối với đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp) và 6 ngày (đối với đăng ký kinh doanh thay đổi) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chuyển đầy đủ tài liệu về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Tờ khai đăng ký thuế của doanh nghiệp cho Cục thuế thành phố bằng đường giao nhận trực tiếp thông qua đơn vị chuyển phát . 
              - Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được những hồ sơ trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố chuyển lại cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký thuế . 
              Các thủ tục thực hiện tại Công an thành phố, Cục Thuế thành phố được tiến hành đồng thời trong cùng thời gian, và tổng thời hạn giải quyết cho cả hai thủ tục không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ từ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố . 
              Điều 9. Kinh phí cho hoạt động phối hợp : 
     - Việc luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan sẽ do cá nhân hoặc tổ chức làm dịch vụ chuyển phát hàng ngày trên cơ sở hợp đồng với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố . 
              - Chi phí văn phòng phẩm, chi phí chuyển, phát hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh toán trên cơ sở cân đối nguồn thu lệ phí đăng ký kinh doanh được phép giữ lại và kinh phí hoạt động hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố .
              - Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân thành phố quy định tỷ lệ chi phí được trích để lại từ nguồn thu lệ phí đăng ký kinh doanh nhằm đảm bảo cho hoạt động .  
  Chương IV
  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 
              Điều 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố : 
              1. Niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ các mẫu giấy đề nghị giải quyết thủ tục hành chính, các giấy tờ cần phải có trong hồ sơ tại Điều 4 Quy chế này; trình tự giải quyết thủ tục hành chính và những nội dung cần thiết khác về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và giấy giới thiệu nhận con dấu (hoặc giấy phép khắc dấu); cung cấp mẫu hồ sơ giấy tờ và hướng dẫn cho doanh nghiệp quy trình thủ tục. 
              2. Trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho nhà đầu tư . 
              Điều 11. Cục Thuế thành phố : 
              1. Hướng dẫn trình tự, thủ tục và cung cấp các mẫu giấy tờ liên quan đến đăng ký thuế cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố; 
              2. Nhận bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng với tờ khai đăng ký thuế của doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển; 
              3. Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế;  
              4. Chuyển Giấy chứng nhận đăng ký thuế đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố để trao cho doanh nghiệp. 
              Điều 12. Công an thành phố : 
              1. Hướng dẫn trình tự, thủ tục và cung cấp các mẫu giấy tờ liên quan đến khắc dấu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố; 
              2. Nhận bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng với tờ khai đăng ký khắc dấu của doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chuyển;             3. Thực hiện việc cấp Giấy phép khắc dấu; khắc con dấu; lưu chiểu mẫu dấu. 
              4. Giao con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp . 
  Chương V 
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
              Điều 13. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Công an thành phố có trách nhiệm :    - Tổ chức tuyên truyền, công bố trên các cơ quan truyền thông đại chúng về việc thực hiện Quy chế này . 
              - Tổ chức, sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự và trang bị cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện Quy chế này; 
              - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp . 
              - Trong giai đoạn đầu, Cục thuế, Công an thành phố bố trí cán bộ chuyên môn hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Quy chế này .
              Điều 14. Quy chế này bắt đầu thực hiện kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2007 . 
              Điều 15. - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Giám đốc Công an thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này . - Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì phối hợp cùng Cục thuế, Công an thành phố trao đổi để có sự thống nhất chung./.

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét